1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 唐诗三百首 >> 听安万善吹筚篥歌 李颀

      听安万善吹筚篥歌 李颀

      时间:2007/10/14 19:00:38  点击:3389 次
      南山截竹为觱篥,此乐本自龟兹出.
      流传汉地曲转奇,凉州胡人为我吹.
      傍邻闻者多叹息,远客思乡皆泪垂.
      世人解听不解赏,长飙风中自来往.
      枯桑老柏寒飕飗,九雏鸣凤乱啾啾.
      龙吟虎啸一时发,万籁百泉相与秋.
      忽然更作渔阳掺,黄云萧条白日暗.
      变调如闻杨柳春,上林繁花照眼新.
      岁夜高堂列明烛,美酒一杯声一曲.

      nánshānjiézhúwéibìlì,cǐlèběnzìqiūcíchū.
      南 山  截 竹 为 觱篥,此乐本 自龟 兹出 .
      liúchuánhàndìqǔzhuǎnqí,liánɡzhōuhúrénwéiwǒchuī.
      流 传   汉 地曲转   奇,凉   州  胡人 为 我吹  .
      bànɡlínwénzhěduōtànxī,yuǎnkèsīxiānɡjiēlèichuí.
      傍  邻 闻 者 多 叹 息,远  客思乡   皆 泪 垂  .
      shìrénjiětīnɡbùjiěshǎnɡ,chánɡbiāofēnɡzhōnɡzìláiwǎnɡ.
      世 人 解 听  不解 赏   ,长   飙  风  中   自来 往  .
      kūsānɡlǎobǎihánsōuliú,jiǔchúmínɡfènɡluànjiūjiū.
      枯桑  老 柏 寒 飕 飗 ,九 雏 鸣  凤  乱  啾 啾 .
      lónɡyínhǔxiàoyìshífā,wànlàibǎiquánxiānɡyǔqiū.
      龙  吟 虎啸  一时 发,万 籁 百 泉  相   与秋 .
      hūránɡēnɡzuòyúyánɡchān,huánɡyúnxiāotiáobáirìàn. 
      忽然 更  作 渔阳  掺  ,黄   云 萧  条  白 日暗.   
      biàndiàorúwényánɡliǔchūn,shànɡlínfánhuāzhàoyǎnxīn.
      变  调  如闻 杨  柳 春  ,上   林 繁 花 照  眼 新 .
      suìyèɡāotánɡlièmínɡzhú,měijiǔyìbēishēnɡyìqǔ.
      岁 夜高 堂  列 明  烛 ,美 酒 一杯 声   一曲.


      注解:

       1、龟兹:今新疆库车县。
       2、长飚:喻乐声的急骤。
       3、渔阳掺:曲调名。

      韵译:

       南山截来的竹子做成了觱篥,这种乐器本来出自西域龟兹。
       它传入中原后曲调更为新奇,凉州胡人安万善为我们奏吹。
       邻近的人听了乐曲人人叹息,离家游子生起乡思个个垂泪。
       世人只晓听声而不懂得欣赏,它恰如那狂飙旋风独来独往。
       象寒风吹摇枯桑老柏沙沙响,象九只雏凤绕着老母啾啾唤。
       象龙吟虎啸一齐迸发的吼声,象万籁百泉相杂咆哮的秋音。
       忽然声调急转变作了渔阳掺,有如黄云笼罩白日昏昏暗暗。
       声调多变仿佛听到了杨柳春,真象宫苑繁花令人耳目一新。
       除夕之夜高堂明烛排排生辉,美酒一杯哀乐一曲心胸欲碎。

      评析: 

      这首诗是写听了胡人乐师安万善吹奏篥,称赞他高超的演技,同时写篥之声凄清,闻者悲凉。前六句先叙篥的来源及其声音的凄凉;中间十句写其声多变,为春为秋,如凤鸣如龙吟。末两句写作者身处异乡,时值除夕,闻此尤感孤寂凄苦。诗在描摹音乐时,不级以鸟兽树木之声作比,同时采用通感手法,以"黄云蔽日,""繁花照眼"来比喻音乐的阴沉和明快,比前一首更有独到之处。
       
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词