1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 诗经 >> 诗经·国风·邶风·匏有苦叶

      诗经·国风·邶风·匏有苦叶

      时间:2007/11/19 7:36:43  点击:3742 次
      匏有苦叶,济有深涉.
      深则厉,浅则揭.

      有瀰济盈,有鷕雉鸣.
      济盈不濡轨,雉鸣求其牡.

      雝雝鸣雁,旭日始旦.
      士如归妻,迨冰未泮.

      招招舟子,人涉卬否.
      人涉卬否,卬须我友.

      páoyǒukǔyè,jìyǒushēnshè.
      匏 有 苦叶,济有 深  涉 .
      shēnzélì,qiǎnzéjiē.
      深  则厉,浅  则揭 .

      yǒumíjìyínɡ,yǒuyǎozhìmínɡ.
      有 瀰济盈  ,有 鷕 雉 鸣  .
      jìyínɡbùrúɡuǐ,zhìmínɡqiúqímǔ.
      济盈  不濡轨 ,雉 鸣  求 其牡.

      yōnɡyōnɡmínɡyàn,xùrìshǐdàn.
      雝  雝  鸣  雁 ,旭日始 旦 .
      shìrúɡuīqī,dàibīnɡwèipàn.
      士 如归 妻,迨 冰  未 泮 .

      zhāozhāozhōuzǐ,rénshèyǎnɡfǒu.
      招  招  舟  子,人 涉 卬  否 .
      rénshèyǎnɡfǒu,yǎnɡxūwǒyǒu.
      人 涉 卬  否 ,卬  须我友 .


      诗经国风之邶风:第九篇 匏有苦葉

      匏有苦葉、濟有深涉.
      深則厲、淺則揭.
       
      有瀰濟盈、有鷕雉鳴.
      濟盈不濡軌、雉鳴求起牡.
       
      雝雝鳴鴈、旭日始旦.
      士如歸妻、迨冰未泮.
       
      招招舟子、人涉卬否.
      人涉卬否、卬須我友.
       
      注释:

       1、匏(páo):葫芦。涉水的人佩带葫芦以防沉溺。
       2、苦:同“枯”。叶枯则匏干可用。
       3、济:水名。深涉:步行过河叫做“涉”,涉水渡口也叫做“涉”。渡处本来是较浅的地段,现在水涨,也有水深的渡处了。
       4、厉:连衣下水渡河。一说厉是带在腰间。
       5、揭(器qì):揽起衣裳。一说揭是挑在肩头。
       6、有瀰(米mǐ):犹“瀰瀰”,水大时茫茫一片的景象。有:发语词。
       7、有鷕(窈yáo):犹“鷕鷕”,雉鸣声。
       8、濡:湿。轨(古读如九):车轴的两端。这句是说济水虽满也不过半个车轮子那么高。那时人常乘车渡水,所以用车轴做标准来记水位。
       9、牡:雄。
       10、雝雝(yōng):群雁鸣声。
       11、旭日:初出的太阳。
       12、旦:明。
       13、归妻:即娶妻。
       14、迨:见《摽有梅》。泮(叛pàn):同“胖”,合。以上两句是说男人如来迎娶,要赶在河冰未合以前。古人以春秋两季为嫁娶正时,这时正是秋季。
       15、招招:摇摆,一说号召之貌。
       16、舟子:船夫。
       17、卬(áng):我。女性第一人称代名词。
       18、否(古读如痞pǐ):不。
       19、须:等待。末章说舟子摇船送大家渡河,人家都过去了,我独自留着,我本是来等朋友的啊。

      题解:

       这诗所写的是:一个秋天的早晨,红彤彤的太阳才升上地平线,照在济水上。一个女子正在岸边徘徊,她惦记着住在河那边的未婚夫,心想:他如果没忘了结婚的事,该趁着河里还不曾结冰,赶快过来迎娶才是。再迟怕来不及了。现在这济水虽然涨高,也不过半车轮子深浅,那迎亲的车子该不难渡过吧?这时耳边传来野鸡和雁鹅叫唤的声音,更触动她的心事。

      参考译文:

       枯叶葫芦绑腰上,不怕济河大水涨。
       水深连衣趟过去,水浅过河提衣裳。

       大水茫茫济水涨,山鸡声声叫得响。
       河水虽涨不湿轴,雉啼原是唤配偶。

       大雁声声叫得欢,朝阳初升在东方。
       恋人若想娶我走,河水未冻好时光。

       船上艄公手相招,别人渡河我偏留。
       别人渡河我偏留,我要等着男朋友。
       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词