1. <form id='3AVRJv'></form>
    <bdo id='3AVRJv'><sup id='3AVRJv'><div id='3AVRJv'><bdo id='3AVRJv'></bdo></div></sup></bdo>

     • 您的位置:首页 >> 元曲三百首 >> 双调·楚天遥带清江引 薛昂夫 花开人正欢

      双调·楚天遥带清江引 薛昂夫 花开人正欢

      时间:2007/11/4 16:30:37  点击:3491 次
      花开人正欢,花落春如醉,春醉有时醒,人老欢难会.
      一江春水流,万点杨花坠,谁道是杨花,点点离人泪.
      回首有情风万里,渺渺天无际.
      愁共海潮来,潮去愁难退;
      更那堪晚来风又急.

      屈指数春来,弹指惊春去,蛛丝网落花,也要留春住,
      几日喜春晴,几日愁春雨,六曲小山屏,题满伤春句.
      春若有情应解语,问春无凭据.
      江东日暮云,渭北春天树,不知那答儿是春住处.

      有意送春归,无计留春住,明年又春来,何似休归去.
      桃花也解愁,点点飘红玉,目断楚天遥,不见春归路.
      春若有情春更苦,暗里韶光度.
      夕阳山外山,春水渡旁渡,不知那答儿是春住处.

      huākāirénzhènɡhuān,huāluòchūnrúzuì,
      花 开 人 正   欢  ,花 落 春  如醉 ,
      chūnzuìyǒushíxǐnɡ,rénlǎohuānnánhuì.
      春  醉 有 时 醒  ,人 老 欢  难 会 .
      yìjiānɡchūnshuǐliú,wàndiǎnyánɡhuāzhuì,
      一江   春  水  流 ,万 点  杨  花 坠  ,
      shuídàoshìyánɡhuā,diǎndiǎnlírénlèi.
      谁  道 是 杨  花 ,点  点  离人 泪 .
      huíshǒuyǒuqínɡfēnɡwànlǐ,miǎomiǎotiānwújì.
      回 首  有 情  风  万 里,渺  渺  天  无际.
      chóuɡònɡhǎicháolái,cháoqùchóunántuì;
      愁  共  海 潮  来 ,潮  去愁  难 退 ;
      ɡènɡnǎkānwǎnláifēnɡyòují.
      更  那堪 晚 来 风  又 急.

      qūzhǐshǔchūnlái,tánzhǐjīnɡchūnqù,        
      屈指 数 春  来 ,弹 指 惊  春  去,         
      zhūsīwǎnɡluòhuā,yěyàoliúchūnzhù,
      蛛 丝网  落 花 ,也要 留 春  住 ,
      jǐrìxǐchūnqínɡ,jǐrìchóuchūnyǔ,
      几日喜春  晴  ,几日愁  春  雨,
      liùqǔxiǎoshānpínɡ,tímǎnshānɡchūnjù.
      六 曲小  山  屏  ,题满 伤   春  句.
      chūnruòyǒuqínɡyīnɡjiěyǔ,wènchūnwúpínɡjù.
      春  若 有 情  应  解 语,问 春  无凭  据.
      jiānɡdōnɡrìmùyún,wèiběichūntiānshù,
      江   东  日暮云 ,渭 北 春  天  树 ,
      bùzhīnǎdáérshìchūnzhùchu.
      不知 那答儿是 春  住 处 .

      yǒuyìsònɡchūnɡuī,wújìliúchūnzhù,
      有 意送  春  归 ,无计留 春  住 ,
      mínɡniányòuchūnlái,hésìxiūɡuīqù.
      明  年  又 春  来 ,何似休 归 去.
      táohuāyějiěchóu,diǎndiǎnpiāohónɡyù,
      桃 花 也解 愁  ,点  点  飘  红  玉,
      mùduànchǔtiānyáo,bújiànchūnɡuīlù.
      目断  楚 天  遥 ,不见  春  归 路.
      chūnruòyǒuqínɡchūnɡènɡkǔ,ànlǐsháoɡuānɡdù.
      春  若 有 情  春  更  苦,暗里韶  光   度.
      xīyánɡshānwàishān,chūnshuǐdùpánɡdù,
      夕阳  山  外 山  ,春  水  渡旁  渡,
      bùzhīnǎdáérshìchūnzhùchu.        
      不知 那答儿是 春  住 处 .        

      注释:

       1.欢难会:欢乐难以再逢。
       2.“谁道”二句:苏轼《水龙吟》词:“细看来不是杨花,点点是离人泪。”
       3.更那堪:再加上。
       4.弹指:形容时间极短。
       5.六曲小山屏:六扇可折叠的画有小幅山水的屏风。
       6.问着无凭据:问春春也不答。
       7.“江东”二句:杜甫《春日忆李白》诗:“渭北春天树,江东日暮云:何日一杯酒,重与细论文?”此袭用之。
       8.那答儿:哪里。
       9.着:让、叫、得。
       10.何似休归去:不如不归去。
       11.目断楚天遥:纵目近望,直望到楚天的尽头。
       12.“夕阳”二句:在夕阳映照下山连着山,在春日江岸边渡旁有渡。二句铺写山水的无穷无尽。

       

       
      分享到:
      用户评论
          请您评论
      栏目推荐
      浏览排行
      随机推荐
      小说推荐
      最新故事关键词